Cursus Microbiologie in de AGF-keten en voedingsmiddelenindustrie

Door wie?
De Masterclass Microbiologie wordt georganiseerd door Groen Agro Control, N&S en Hogeschool Inholland.

Voor wie?
De Masterclass Microbiologie is bestemd voor de groep kwaliteitsmanagers in branches met bederfelijke producten, zowel vanuit de handel als de verwerkende industrie, en voor kwaliteitsmanagers van retailers.

Wat houdt de masterclass in?

Inleiding
De kwaliteitsmanagers spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van product en proces in het bedrijf, van ingekochte grondstoffen tot en met het eindproduct. Vaak worden kwaliteitssystemen of voedselveiligheidssystemen geïmplementeerd om tot een structurele aanpak te kunnen komen inzake kwaliteit en voedselveiligheid.
Micro-organismen spelen een rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van grondstoffen tot aan eindproduct. In het kader van kwaliteits- of voedselveiligheidssystemen moeten kwaliteitsmanagers (ziektemakende) micro-organismen in de gevareninventarisatie en risico-analyse opnemen, beheersmaatregelen en een analyseplan opstellen en de uitvoering van die maatregelen regelen en (laten) controleren. Daar hoort het nemen van monsters en het laten onderzoeken ervan bij.
De kwaliteitsmanagers ontvangen de analyse uitslagen, beoordelen deze, moeten passende actie kunnen (laten) ondernemen en verifiëren mede de genomen acties.

De kwaliteitsmanager wordt geacht juiste informatie te kunnen verschaffen op het gebied van microbiologie van zowel de grondstoffen als de halffabricaten en eindproducten van zijn bedrijf. In geval van een incident zijn de kwaliteitsmanagers een spin in het web (communicatieve intermediair): juiste en eenduidige interne informatie en juiste informatie naar extern (teler/leverancier, laboratorium, overheidsinstanties, soms ook pers) zijn dan erg belangrijk. Denk hierbij aan de interpretatie van analyseresultaten, informatie over wettelijke normen, (bovenwettelijke) eisen van klanten, risico-inschatting en mogelijk te nemen vervolgacties. Hierbij is achtergrondkennis over de groeiomstandigheden en de ziekte vermakend vermogen van micro-organismen nodig.

Puntsgewijs komen tijdens de Masterclass Microbiologie de volgende onderwerpen aan de orde:

Masterclass onderdeel A

  • Opfrissen basiskennis microbiologie
  • Vóórkomen van micro-organismen in product / grondstof / proceswater
  • Wetgeving + bovenwettelijke eisen
  • Gevareninventarisatie (Grondstoffen + Processen + Omgevingsfactoren + Keten gerelateerde factoren)
  • Monstername
  • Analyse

Masterclass onderdeel B

  • Preventie
  • Interpretatie analyse resultaten

Veel aandacht wordt besteed aan de koppeling tussen theorie en praktijk.

Wat is het resultaat?

Met deze Masterclass leert de cursist om te gaan met microbiologie in de praktijk van het bedrijf. De Masterclass in opgesplitst in 2 delen.

Doelen per onderdeel:

Het A deel geeft met name achtergrondinformatie over relevante (groepen van) micro-organismen. In dit deel van de Masterclass leert de cursist die informatie te gebruiken voor het opstellen van een gevareninventarisatie & risico-analyse en een analyseplan.

In het B gedeelte ligt de focus op preventie van incidenten en de interpretatie van analyseresultaten. In de eindopdracht komen zowel aspecten van deel A en B aan de orde.

In 2018 zal de Masterclass nog worden gehouden in november (2 en 9 november)

Voor informatie stuur email naar: m.witmer@agrocontrol.nl

Taal